SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, CBA CORPORATE CSR GOLF DAY

COMPETITION: CBA Corporate CSR Golf Day

DATE: Saturday, September 7, 2013

First Tee PM 12.00 Moshe E, Hanif, Sheikh, Mistry S; 12.08 Kabucho A x4, 12.16 Waweru P K x4; 12.24 Awila T, Kamau J, Eng Macharia, Small S; 12.32 Mbogua P, Kimotho R, Mwangi P, Ladebron J; 12.40 Kiguru P, Mukuria O, Njoroge B M, Ngahu P; 12.48 Mbuthia J, Bamrah JS, Kahara I, Ongumbo J; 12.56 Kanyora D, Karau S, Kuchio D, Kimani C; 1.04 Kariuki K, Kaguamba P, Kanyago P, Muiruri J; 1.12 Raniga R x4; 1.20 Pinto P, Ouvry B, Biggs G, Tooth G; 1.28 Ndirangu G x4; 1.36 Karanja DL, Muranga D, Kiondo J, Kangethe P; 1.44 Unifilters x4; 1.52 Timber Corner x4; TENTH TEE PM 12.00 Rao A, Karani T, Nzau J, Reid D; 12.08: Pasha P, Muigai R, Irungu I, Mugo J: 12.16; Ashut X 4; 12.24 Ngugi P, S. Kanja, Kanja P, Kibuku P 12.32: Kiago J, Muruingi M, Ngigi P, Mugo R: 12.40: Wangunyu S x2, Mwai N x2 12.48: Omondi C, Moore J, Muriithi J, Juma J 12.56; Cheema A, Kandie J, Kimiti W, Maganjo; B 13.04 Njoroge MN, Waweru p, Gachoka K, Kimani M 13.12: Ngacha J, Waita P, Mugo D 13.20: Kanyugi P, Eng. Kabiru, Kibuku N, Macharia T 13.28: Gakenia K x4; 13.36: Sodha A, Tanna K, Shah Nitin, Shah Nikunj 13.44: Kinuthia H, Nyuguto J, Ngige M, Karanja P;13.52: LSHS x4, 14.00 Musee M x4.Tomorrow; Club Championship Subsidiaries First TEE AM , 8.00 T Macharia, P Kanyugi, Aruna D S; 8.08 Savani D, Savani P, Hindocha A; 8.16 Sahen S, Nagda M, Matharu S, Parekh K; 8.24 sarmath P, Saahil P, Brij P, Sachin S; 8.32 Karen Courtesy x 4; FIRST TEE AM 8.00 T  Macharia, P  Kanyugi, Aruna D S; 8.08 Savani D, Savani P, Hindocha A; 8.16 Sahen S, Nagda M, Matharu S, Parekh K; 8.24 Sarmath P, Saahil P, Brij P, Sachin S; 8.32 Karen Courtesy x 4 Tenth Tee AM 8.00 D’Souza D, Sira R, Sira K, Mulji N; 8.08Ogwayo B, Dhanani J, Dhanani M; 8.16 Henna S, Hemi S, M Wroe , Dodhia K; 8.24 Karen Courtesy x 4 First Tee PM11.52 Kanyora S (L), Kanyi C, Gaita D, ANO; 12.00 Lakhani H, Jobanputra C, Samani S(g), Lakhani R; 12.08 chotai S, Lakhani R, Gadhia B; 12.16 Hindocha C, Rahim G, Sehmi H, sorathia s; 12.24Raniga R, Bhatt S, Sehmi U, Channa J S; 12.32 A D Shah, Verjee N, Ghallay S S, Sehmi K; 12.40 Verjee N, Rao R, Patel H, Manish S; 12.48 Njoroge B M, sangita S, Anjly S, Bimal S; 12.56 Ongubo J, Mbuthia J, Bamra J, P Waweru; 1.04 Tanna K, sandesh S, Tushar P,  R K Shah; 1.12 Raval P, Hitesh P, Bhayani D,Ano1.20 Mayur S, Sanghani A, Praful S, Gada D, 1.28 CHAIRMANS TIME  1.36 P A Shah, Kilu Shah, Waghela B v, Mukesh S; 1.44 Haq S, Parmar A, Hirani P, Chauhan K C, 1.52 Raju P,  Acharya S, Shamik P, Kirit R P; 2.00 Mumira s m, Mumira E K, Kinyanjui N, P Nyutu.Tenth Tee PM11.52 Karen Courtesy ; 12.00 Pindolia H, Halai D, Dhanjal M, Muranga D; 12.08, S K kangethe, K G Shah, Bachu P, Mugunyu G M; 12.16 Rushabha S, Shuv S, Mohindra A, Matharu A;12.24 Sahni T, Mediratta D, Mediratta R, Mohindra V;12.32 N Mondo, Wairia S, Mukuria D , Karanja D L; 12.40 Savani G, Bhimjiani P, Chandarana A, Hirji K; 12.48 Virdii D S, Patel U, Matharu K S, Matharu T S; 12.56 Ravi S, Vinay S, Bhakai R, Ashit S; 1.04 lalla A, Sanghani A, P C Shah, Mulji M; 1.12, Naveed N, Amman S, N Dodhia, Sujan S; 1.20 Nishith P, Archana P, A Modi, Savan S; 1.28 Dhanani P, Bhachu D S, Sodha A, Vimal S; 1.36 Haria M, Sarju S, Bratul S, Navin S; 1.44 Amar S, Pradip H S, Nikunj S, Kirit H S; 1.52 Raikundalia S, Raikundalia N, Varia J, Tejal S; 2.00 Rajesh S, Bipin S, Popat P, Bid H maillots foot maillots foot

Comments are closed.


 canada goose sale