Vet Lab, Mug of Mugs & Christine Cup, sponsored by Rupa’s Gift Centre

Saturday:

Mug of Mugs & Christine Cup

Sponsored by Rupa’s Gift Centre

1st Tee 6:58 J. Odhiambo, C. Maranga, S. Okatch; 7:06 D. Musau, F. Kimani, Ano; 7:14 Mohan Shah, F. Wangila, Y. Saito, K. Njuguna; 7:22 Paresh Shah, N. Kriplani, D. Kanyora; 7:46 Amit Shah ×4; 7:54 P. Karing’u, F. Musila, Ajit Shah, C. G. Maitho; 8:02 Y. Asami, D. Kimani, Ano; 8:10 K. R. Shah, R. B. Shah, D. Evans, F. K. Mugo; 8:18 S. Thakkar, Dipan Thakkar, R. Lakhani, U. Raikundalia; 8:26 Rohit Shah, Parv Kavia, M. Kombo, D. Kavia; 8:34 James Kimani, O. Mbatia, Ano; 11:24 V. Tank, W. Nadida, H. Tank, C. Kamari; 11:32 S. Tarmohammed, V. Muthiani, H. Kamuti, F. Muthiani; 11:56 T. Thanawalla, D. Mukabi, Ano; 12:04 O. F. Kibuna, J. Raithatha, N. Nyoike, Bhupesh Lakhani; 12:12 K. Mariga ×4; 12:20 Njuki Kihoro, S. Kamau, Ano; 12:36 Captain ×4; 12:44 M. Makundi, S. D’souza, Ano; 12:52 H. D’souza, Niral Shah, S. Olenkantai, B. Wamahiu; 1:00 L. Bakshi, Gouri Sharma, L. Bakshi; 1:08 H. Obino, F. W. Gaitho, O. Abekah.

10th Tee 7:14 Mohan Shah, Y. Saito, Ano; 7:22 M. N. Kinuthia, A. Kimani, T. Rotich; 8:02 Muthaiga Courtesy ×4; 8:10 Muthaiga Courtesy ×4; 8:26 M. N. Kanyi, S. Kamau, Ano; 11:40 Muthaiga Courtesy ×4; 12:04 S. Samani, V. Bhudhdev, C. Jobaputra, Hiren Joshi; 12:44 Muthaiga Courtesy ×4;

 

Comments are closed.


 canada goose sale