SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, 75TH ANNIVERSARY GOLF DAY

COMPETITION: 75TH Anniversary Golf Day

DATE: Saturday, August 31, 2013

First tee, AM; 8.00 Kariuki M, Shariff M, Kiguru P, Ano; 8.08 Shamji M, Brij P, Kimemia M, Mwangi K;8.16 Savani D, Malde R, Nganga P, Aruna D; 8.24 Dhruvit S, Mbuthiae, Sanjay M, Dhanani J; 8.32 Harshil P, Kahara I, Dev S, Karanja P; 8.40 Kanja S, Ongubo J, Njau J, Bamrah J S. Tenth tee, AM; 8.00 Ogwayo B, Milji N, Sira R, Ano; 8.08 Nitin J S, Sahen S, D’Souza D, Ano; 8.16 Nagda M, Parekh K, Ikuta M, M Wroe; 8.24 Parth S, Sachin S, Malde A, Rushabh S; 8.32 Mbuthia J, Saahil P, Acharya P, Harkhani A; 8.40 Sarmath P, Syan S, Kangethe P, Chandaria S. First tee, PM; 12.00 Guest x 4; 12.08 Bhayani D, Bharat L, Bhayani S (g), Karia R; 12.16 Matharu K S, Assaria A, Matharu T, Mwaura G; 12.24 Haria M, Nagib P, Mondo N, Dhanjal M; 12.32 Hindocha C, Nikunj S, Nawaz P, Assaria K; 12.40 R K Shah, Galib R, P C Shah, Sanghani A; 12.48 Sehmi U, Ghalay S S, Lalla A, Haki S; 12.56 Aldasani I, Parmar K, Mukuria O, Kirit S; 1.04 Tanna K, Waghela B V, Savla N, Anjly S; 1.12 Savani B, Sandesh S, Vimal S, Pankaj S; 1.20 Ndirangu J, Neil S, Rushabh S, A Mohindra; 1.28 Njoroge M N, Mann H S, Njoroge B M, Raniga R; 1.36 Esmail J, Sodha A, P A Shah, Mulji M; 1.44 Dhanani P, Pandit K, Dhall Dr S, Bhakai R; 1.52 Guest x 4; 2.00 Bhatt S, K S syan, S Babra (g), AnO.

Tenth tee, PM; 12.00 Guest x 4; 12.08 Pindolia H, Halai D, Ndichu J; 12.16 Hirji K, Bhimjiani P, Chandarana As, Savani G; 12.24 Hindocha A, Muranga D, Rao R, Njui K; 12.32 Khimji M, Raju H, K D Shah, Merali J; 12.40 Raikundalia S, Kibuku N, Hirani P, Lakhani H; 12.48 Gachagua F, Raikundalia N, R K Shah, Pankaj P; 12.56 Parmar A, Sehmi K, Parmar J, Navin S; 1.04 Haq S, Waweru P, Amar S, Ndungu S; 1.12 Ashit S, Pradip S, Vinay S, Bimal S; 1.20 Virdii D S, Tushar P, Mayur S; 1.28 Mukesh S, Raval P, Ravi S, Njeke J; 1.36 Verjee N, Bharat P (g), Hirani P, Shroff A; 1.44 Varia J, Acharya S, Tejal S, Bhatt J V; 1.52 Guest x 4; 2.00 Dipak B, Shamik P, Raju P, AnO. charmspascher charmspascher

Comments are closed.


 canada goose sale