SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, CHAIRMAN’S PRIZE (MR HITESH PATEL)

COMPETITON: CHAIRMAN’S PRIZE (MR HITESH PATEL)

DATE: Saturday, November 17, 2012

First Tee A.M; 7.52  Njoroge M N, Ndirangu J, Ndenderu J M, Karanja D L; 8.00 Sira R, Owino F, Mann R, Archana P; 8.08 Sahen S, K Sehmi, Henna S, Mwaura G; 8.16 Samarth P, Rishil P, Saahil, Sachin S; 8.24 Hirani P, Mavani A, Parth S, Dhruvit S; 8.32 Rashmi P, Dinesh p, J Desouza, Ramesh P; 8.40 Tejesh S, Merali S, Patel Brij , Chotai Sandeep; 8.48 Mohindra V, Ghai R, Medirata D, Desai A; Tenth Tee A.M; 7.52 Kobayashi S, Abbas I, Njau J, Kimemia E; 8.00 Nagda M, Ongubo j, Chandarana Ash, Nitin J S; 8.08 malde A , Nganga P, Kalpesh p, Sawan s; 8.16 Muraya C K, Malde s, Hindocha Arn, syan D; 8.24 Arora Shiv , Kimemia M, Mulji N, Warui P; 8.32 Mutura D, dodhia K , Savani G, yoon C; 8.40 Hemant S, Jhite T, Sheth A, Pradip S; 8.48 Dhanani M, Popat Ronak, Mwangi K, nagrecha J; First Tee P.M; 11.36 Bhamra J S, Lakhani Y, Arvind P , Channa M S; 11.44 Mehta P, Neil S, Pratik s, Ajay S; 11.52 Thakrar B , Mediratta  R, Mondo N, Chauhan K C; 12.00 Kibuku N, Mukuria O, Waiyaki  J, Karanja S; 12.08 Virdii D S, Raikundalia S, Shah K R, Rajesh S; 12.16 Chawla V, Raval R, Ladha A, Mukerjee C; 12.24 Haria M, Hindocha C, Matharu K S, Nikunj S; 12.32 Haren P, Ghallay , Merali W, Anil Lalla; 12.40 Raikundalia N, Mukuria D, Kimotho R , Nagda Y K; 12.48 Jitu P, Mayur P, Bhasker P, Parimal P; 12.56 sandesh S, Sodha A,  Savani B, Bimal S; 1.04 Mayur S, Ravi S , Palkesh S, Sheela s; 1.12 Hitesh P, Bhachu D S, Verjee N , Shah A D; 1.20 Waweru P, Mugo D, Kiguru P, Njoroge M B; 1.28 Maysam K, Kinuthia H M , Wachira Z, Anjly S; 1.36 Vimal S, Mukesh S, Pradip S, Dhanani P; 1.44 Shirish P, Hemant P, Jay S, Raikundalia A; Tenth Tee P.M; 11.36 Halai D, Hirji K, Bhimjiani P, Pindolia H; 11.44, Kariuki M, Gacheru s n, Nganga J, Amar H; 11.52 Popat R, Choda K, Dhanani J,  Preet S; 12.00 Ogwayo B, Dhanjal M, Sayyam S, Macharia T; 12.08 Navin  S, Lakhani H , Muranga D, Ndichu J; 12.16 Vinay S, Manjit S, Ashok C, Sarju S; 12.24 Ndenderu K , Shah P C, Wairia S , Mediratta K; 12.32 Hemil P, Mayank (g), Jandu PS, Vinesh P; 12.40 Nishith P, sailesh P, Sushil S, Tushar P; 12.48 Bhatt J V, Ritesh K S, Njoroge B M, Wachira A; 12.56 Ashit S, Kanani R, Nishwal S, Sehmi H; 1.04 Kanani M, Merali M R, Khimji M; 1.12 Bhayani D, Bachu P, Ndungu S; 1.20 Ngahu , Jaffer J, Mumira E K, Gachagua F; 1.28 Bhakai R, Savla N, Abbass N, Nyuguto G; 1.36 Kanja S, R m patel , Dhall S, Muthundo J. Sunday.

First Tee AM 7.20 Njui K, Kalpesh P, Ritesh K S, Mwaura G;7.28 Muraya C K , Dhanani J, Kobayashi S, Preet S;7.36Vimal S, Pradip S, Palu D, Mukesh S; 7.44 Githinji J, Mediratta K, Kanani M, Abbas I;7.52Rahim P,B R Patel , Manjit S, Khimji M;8.00Nishwal S, Bachu P, Sehmi H, Sailesh P; 8.08 Muthundo J,Choda R, Bhatt J V , Amar H;8.16 Ongubo j, Gacheru S N, Choda K, Karano M(g);8.24 Saril P(g), P Jai(g), Malick M(g), Singh G(g); 8.32 Dhanani J, Abbas N, Kariuki M, Njoroge B M;8.40 Wachira A, Kiguru P, Mugo D, Kimemia E;8.48Yogesh P , A Shroff , Pritesh P, H  Lakhani; 8.56 Sandesh S, Sodha A, Baiju S, Bimal S;9.04 Gakuo J, Kaguamba P, Njoroge M N, Wachira Z;9.12Nishith P, Shroff A, archana P, Ajay P; 9.20 Merali M R , Ndichu J, Navin S, Wairia S;9.28mugunyu G M, Ndungu S, kanani R, Sira R;9.36 Mehta P, Neil S, Pratik S, Ajay S;9.44 Ashay C , sachin S, sarmath P, Choda G S;9.52 Matharu M S, choda P, Nitin J S, nganga G G.Tenth Tee A M, 7.20 Sayyam s, Karanja S, Gondalia R, Bhatt S;7.28 Mediratta R, Jitu Patel , Hindocha C, Ndirangu Gitau;7.36 Amin D(g), Rushang (g), Viral P(g), chaggar D(g);7.44dev Bid(g), N kassam(g), Prakash s(g), Virdii D S;7.52 Haren P, Palkesh S, Bhasker P, Matharu K S;8.00 Ghalay s s , Khimji M, Bhachu G, Hemant P;8.08lakhani H, Kinuthia J, Kibuku N, M Amin; 8.16Dhanani M, Mukuria D,Mondo N, Hirani P;8.24Satish P(g), Patel R C(g), Dipak P(g), Patel S D(g);8.32Ndenderu J, kimotho R, jaffer J, sachin P;8.40Tushar P, Ashok D S, Verjee N, Haria R;8.48Mayur S, Nikunj S, suman S(g), Acharya S;8.56mukuria O , wangai  M, Anjly S, henna S;9.04sehmi K Bhachu D S, P C Shah, Acharya P;9.12Raikundalia N , Sayyam S , jay S, Brij P; 9.20 Vicky C, Ladha A, Ravi R, C Mukherjee; 9.28Tejesh S, Mavani A, Sheela S, Nganga P; 9.36dhall S, Ogwayo B, Owino F, kanja S; 9.44chandarana Ashok , Saahil P, Malde A, ikuta M;9.52Made S, Armed A , Hemir P, Kimani C. charme pandora charme pandora

Comments are closed.


 canada goose sale