SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, VETERANS DAY

COMPETITION: Veterans Day

DATE: Friday November 9, 2012

First Tee P.M; 12.15 R Kimotho, D N Njoroge, P Kanyugi, D Gichuhi; 12.23 B Patel, V Dave, T Japinen, T Maukonen; 12.31 Lee Ngugi, Dr. Kamau, F Ngenga, A Kinuthia; 12.39 A Chandaria, Deeks Patel, Anil Patel, A Sodha; 12.47 P Jandu, P Patel, S Jandu, Pramod Patel; 12.55 H Patel, W Merali, T Sahni, N Patel; 1.03 A D Shah, R Haria, T Patel, M L Shah; 1.11 K Nandhra, N Popat, Z Shokat, Kamal Shah; 1.19 Z Mbugua, G Kiuna, E Njoroge, E Njoroge; 1.27 D L Karanja, J M Ndenderu, C Muraya, D Muranga; 1.35 S Gacheru, G Nyuguto, P Ngahu, J Muthundo; 1.43 R Bhalla, B Bhatti, H Popat, H Popat; 1.51 E Kimemia, N Kibuku, J Esmail; Tenth Tee P.M; 12.15 P Savania, D Mutura, R Mediratta, P Kiratu; 12.23 T Thanawallla, R Wanzah, S Kobayashi, A Mavani; 12.31 Mayur Shah, A Butt, P Raval, T Butt; 12.39 D De’souza, Y Dharna, M Shareiff, M Dhanjal; 12.47 A Ahmed, G S Choda, P Choda, S Varma; 12.55 L R Patel, P Patel, J Patel, Jitu Patel; 1.03 Arun Shah, B Waghela, A Harkhani, K D Shah; 1.11 R S Shah, H Bhanji, J Rayani, S Nathoo; 1.19 J Merali, Haren Patel, Sailesh Patel, Bharat Patel; 1.27 J D’Souza, R M Patel, Rashmi Patel, D Patel; 1.35 Navin Shah, Hemant Patel, Bachu Patel, Ajit Shah; 1.43 D S Virdii, S Morjaria, P Patel, Uday Patel.

COMPETITION: Diwali Golf Day

DATE: Saturday November 10, 2012

SPONSOR: Spirit of Diwali.

First Tee A M 8.00 Dhanani J, Dhanani M, Varia J, Raikundalia S; 8.08 D Henna S, Hemmi S, Mandarya R, Miwa Z(g); 8.16 R Ikuta , M Ikuta , Savani P, Savani; 8.24 Sahni T, Ghai R, V. Mohindra, Mediratta D; 8.32 Chawla V, Mukerjee C, Malde A, Malde S; 8.40 Desouza E(g), R Muromo (g), Dhuni S, Madhani M(g);

Tenth Tee PM 8.00 Tejesh S, Amit s, Mumira E K, Ng’ang’a J; 8.08 S lakhani(g), Madvani S(g), Gathani B(g), Madvani R(g); 8.16 Mbuthia E, Mbuthia J, Samarth P, Brij P;8.24 Mondo N, Ogwayo B, Nagrecha J, Mwaura G;8.32 Saahil P, Sachin S, Dhall S, Dhall S; 8.40 C K Muraya, P Kiguru, Dodhia K, Dodhia V.

First Tee P M 11.36 Ongubo J, Bamrah J S, Butt T, Butt A;11.42 Sehmi K, Dhanjal M, N Mandaliya (g), K Dodhia (g); 11.48Chandarana A, Anand C, Dharna Y, Dharna R; 11,54 Sodi A(g), Shiv S, Mohindra A(g), Sheikh A(g); 12.00 Neil S, Ajay S, Ravi R, Raikundalia A; 12.06 Kiondo J, Giddie G S, J Van Liefland, Sagar S; 12.12 Jas Channa, Channa H S, Chauhan K C, Parmar A; 12.18 Sangani A, Anil K S, Matharu K S, Bhachu G; 12.24 Abbas N, Wanza R, Virdii D S, Virdii H S; 12.30 Sachin P, Sodha A, Sawan S, Haria M; 12.36 Kibuku P, Wachira A, Nawaz P, Nagib P; 12.42 Macharia T, Njoroge B M, Haren P, Rachna P; 12.48 Kamal Shah, Haki S, Sandesh, Anjly S; 12.54 Mehta P, Deep S, Sodi T(g), Babra R; 1.00 Hitesh P, Shah P A, Vimal S, Mukesh S; 1.06 Gakuo N, Z Wachira, Khimji M, Merali J; 1.12 Madvani B(g), Dilip S(g), Mukesh S(g), Bid R(g); 1.18 S Dodhia, Sahi R, Sangrajka P, Savani V; 1.24 Tanna K, Nitin J S, Grewal H S, Sachdeva A; 1.30 Tushar P, Kiran D S, Vinay S, Ashit S; 1.36 Shah B P, Bid H, Hindocha A, Lakhani Y.

Tenth Tee P M 11.36 Choda K, Choda R, Yogesh P, Parekh K; 11.42 Bhimjiani P, Halai D, Channa J S, Channa M S; 11.48 Arvind P, Pindolia H, Rajeev M, ANO; 11.54 Sagar R, Raj Kanani, Vikesh C P(g), Hirani B(g); 12.00 A Ladha, N Popat, Gidoomal A, Jay S; 12.06 Mwaura K, Kanja S, Gadhia B, Lakhani R; 12.12 Sira R, Rajesh S, Ravi S, Bhakai R; 12.18 Raikundalia N, Tej S, Hindocha A, Hindocha C; 12.24 Sarju S, Sushil S, Ritesh K S, Sahen S; 12.30 Nikunj S, Neeval S, Nagda Y K, Nagda M; 12.36 Ghallay S S, Matharu R S, I Khan, K Khan; 12.42 S. Raiv, Nishit S, Gopal S, Baiju S; 12.48 Kaguamba P, Waweru P, Raval G, Dhall Dr S; 12.54 Kibuku N, Kimemia E, Popat H, Pankaj P; 01.00 Waghela B V, Ndichu J, Ravi P, Popat Al; 1.06 Mayur S, Bhachu D S, Bhatt S, Manna H S; 1.12 Navin S, Sayyam S, Njeke J, D Mugo; 1.18 S Pakoo, Chandarana A J, Nishith P, Archana P; 1.24 Nishit S, Bid D, Haria R, Bimal; 1.30 Raju P, Acharya S, Nishwal S, Hitul L.

Sunday First Tee A.M; 7.14 Ikuta R, Ikuta M, Pankaj S, P C Shah, 7.20 Nishit S, Bid D, Gadhia B, Lakhani R; 7.26 Bhatt S, Manna H S, Raju P, Acharya S; 7.32 Nagda Y K, Nagda M, Choda K, Choda R; 7.38 Mumira E K, ANO, Hindocha N, Hindocha A; 7.44 Ritesh K S, Sahen S, M Rajeev, ANO; 7.50 Nishwal S, Hitul L, Vijay S, ANO; 7.56 Popat H, Pankaj P, C K Muraya, P Kiguru; 8.02 Grewal H S, Sachdeva A, Tanna K, Nitin J S; 8.08 Mayur S, Bhachu D S, Wairia S, Mukuria O; 8.14 Kibuku N, Kimemia E, Nikunj S, Neeval S; 8.20 Raji Mandalya(g), Z Miwa, Mandaliya N, K Dodhia; 8.26 Njeke J, D Mugo, Navin S, Sayyam S; 8.32 Mehta P, Deep S, T.  Sodi(g), Babra R(g); 8.38 Kamal Shah, Haki S, Chawla V, Mukerjee C; 8.44 Hitesh P, Shah P A, Vimal S, Mukesh S; 8.50 Rajiv S, Nishit  R S, Neil S, Ajay S; 8.56 Espy Desouza (g), S Njenga (g), Dhuni S(g), M Madvani(g); 9.02 Mukesh Shah (g), Rajwin B(g), Madvani B(g), Dilip S(g); 9.08 Ravi R, Raikundalia A, RaviP, Aly P; 9.14 Ghallay S S, Matharu R S, Tejesh S, Amit S; 9.20 Waghela B V, Ndichu Gakuo N, Wachira Z; 9.26 Nagrecha J, Mwaura G, Sira R, Rajesh S; 9.32 Sangrajka P, Savani V, Rahul  Sahi, Dodhia S; 9.38 Shah smit, Ravi Kanani, Shivani P, Vikash P(g); 9.44 Kiondo J, Giddie G S, Sagar S, J Van liefland;

Tenth Tee A.M; 7.14 Lakhani Y, Hindocha A, Henna S, Hemmi S; 7. 20 Chandarana A, Anand C, Jas Channa, Channa H S; 7.26 Dhall S, Dhall Shivam, Ravi S, Bhakai R; 7.32 Pakoo S, Chandarana Aj, Varia J, Raikundalia S; 7.38 Sehmi K, Dhanjal M, Kibuku P, Wachira A; 7. 44 Matharu K S, Bhachu G, Saahil P, Sachin S; 7.50 Gidoomal A, Ajay S, Raikundalia N, Tej S; 7.56 Nawaz P, Nagib P, Sachin P, Sodha A; 8.02 Dhanani J, Dhanani M, Chauhan K C, Parmar A; 8.08 Sangani A, Anil K S, Abbas N, Wanza R; 8.14 Haria R, Bimal, Ladha A, Popat N; 8.20 Muthundo J, Muraya C K, Tushar P, Kiran D S; 8.26 Kaguamba P, Waweru P, Sawan S, Haria M; 8.32 Mondo N, Wangai E M, Matharu M S, Panesar G S; 8.38, Ongubo J, Bamrah J S, K Mwaura, Kanja S; 8.44 Macharia T, Njoroge B M, Nishit S, Jatin S; 8.50 Savani P Savani D, Haren P, Rachna P; 8.56 Khimji M, Merali J, Kibuku N, Kimemia E; 9.02 Nishith P, Archana P, Mayank A(g), D Amin (g); 9.08 Gopal S, Baiju S, Vinay S, Ashit S; 9.14 Laksmi M(g), Lakhani R(g), Lakhani S(g), Madvani S(g); 9.20 Jay S, Gidoomal A, Raikundalia A, Raval R; 9.26 Sandesh , Anjly S, Mbuthia E, Mbuthia J; 9.32 Mohindra, Aman(g), Sheik A(g), Sodi A(g), Shiv S; 9.38 H Desouza(g), Niral S(g), Kanani R, Sagar R. golden goose golden goose

Comments are closed.


 canada goose sale