SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, KENGEN GOLF DAY

COMPETITION: Kengen Golf Day

DATE: Saturday November 3, 2012

First Tee A M 8.00 Manna R, D’Souza D, Pankaj P, Abbas I; 8.08 Samji M, Shariff M, Shailen S, Sira R; 8.16 Owino F, Kimemia M, Mwangi K, Kiguru P; 8.24 Mavani A, Patel M V, Tanna H, Navnit P; 8.32 Malde S, Malde A, Parekh K, Bipin S; 8.40 Mwakio E(g), Prof Mogoa (g), Prof Mbatia O(g), Mbarathi P(g); 8.48 Mutili M(g), Njoroge E, Okeyo A(g), Waweru N; 8.56 De’souza J, De’souza I, Ikuta M, Ng’ang’a G G; 9.04 Sahni T, Mohindra V, Mediratta D; 9.12 P Mehta, Neil S, Rajiv S, Ajay S.

TENTH TEE A M 8.00 Nganga P, Kanja S, Ndenderu K, Mumira K; 8.08 Karingu P(g), P  Matindi (g), Ndiritu J(g), Karinga C(g); 8.16 Wroe M, Dodhia K, Syan S, Syan D;8.24 Saahil P, Brij P, Sarmath P, Sachin S; 8.32 Savani P, Savani D, Chandarana Ash, Mulji N; 8.40 Dhanani M, Sahen S, Nagda M, Gadhia K; 8.48 Savania P, Muddok B, Nganga J, Kibi M; 8.56 Ndenderu J, Karanja D L, Muraya C K, Mondo N; 9.04 Dilip Shah, Aruna D S, M S Channa, Haukings S; 9.12 Anil K S, Popat R, Arora S, K Mediratta.

FIRST TEE PM 11.52 Arvind P, Pindolia H, Dharna Y, Dhanjal M; 12.00 Choda K, H S Mann, Jas channa, T S Channa; 12.08 Butt A, Hirji K, Butt A, Rahim G; 12.16 Ongubo J, Kibuku P, Kibuku N, Mugwe F(g); 12.24 Shah Ashok D, Tushar P, Lalla A, Shah K D; 12.32 Njoroge B M, Macharia T, Mugo D, Njeke J; 12.40 Ashit S, Ravi S, Vinay S, Bhakai R; 12.48 Waweru P, Mukuria D, Mukuria O, Mwangi D; 12.56 Sandesh S, Grewal H S, Sehmi H, Bimal S; 1.04 Kamal S, Pratick S, Gopal S, Ajay S; 1.12 Hitesh P, Wachira Z, Anjly Shah, Waghela B V; 1.20 Njoroge M N, Ndirangu J, Kaguamba P, ANO; 1.28 Dhanani P, Raval P, Pradip A S, Bhayani D; 1.36 Njoroge E, Gwandaru (g), Mwangi N(g), Warukira G(g); 1.44 Chandarana Ashok, Savani P, Hindocha C, Jobanputra C; 1.52 Mwirichia K (g), M Mutiga(g), Ngunze J (g), Onyango S(g); 2.00 Raju P, Acharya S, Acharya Sandeep, Ajay P.

TENTH TEE P M 11.52 Raikundaria S, Raikundaria N, Varia J, Channa J S; 12.00 Gichimu J, Ogwayo B, Kariuki M, Jobanputra C; 12.08 Sachin P, A Sodha, Mediratta R, Vicky C; 12.16 Tanna K, Nishwal S, Lakhani H, Nitin J Shah; 12.24 Sushil S, Haria M, Sarju S, Saawan S; 12.32 Shah P C, Parmar A, Tejal S, Bhachu P; 12.40 Virdii D S, Virdii H S, Matharu K S, G Bhachu; 12.48 Ndungu S, Wachira A, Oduor C(g), Okele C(g); 12.56 D Muthike , Kilu Shah, Okeke C, Oduor C(g); 1.04 Onyango S(g), Mugwe S(g), Karano M(g), Muranga D; 1.12 Mayur S, Navin S, Vimal S, Mukesh S; 1.20 Ritesh K S, Nagda Y K, Khimji M, Merali J; 1.28 Sehmi K, Ghalay S S, Kenth M, Sachdeva A; 1.36 Mugunyu G M, Mwaura G, Mbuthia J, Dhanani J; 1.44 Shamik P, Wangunyu S, E Kimemia, P Kanyugi; 1.52 Dhall Dr S, Raval G, Bhatt J V, Kiran G S; 2.00 Jaffer J, Nasser A, Esmail J, Nikunj Shah. ggdb ggdb

Comments are closed.


 canada goose sale