SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, LADY CAPTAIN’S PRIZE 2012 MRS NAINA SHAH

COMPETITION: LADY CAPTAINS PRIZE 2012 MRS NAINA SHAH

DATE: Saturday Oct 6th, 2012

First Tee A M 8.00 Saahil P, Kangethe P, Nganga P, Rita S; 8.08 Mulji N, M S Channa, Sawan S, Syan Dev; 8.16 Syan S, Henna S, Dhruvit S, Mavani A; 8.24 Neel S, Deep S, A S Jandu, Matharu S; 8.32 Sahen S, Mariko F, Aruna D S, Kibi P; 8.40 Salina S, Kala S, Sunita S(g), Nutan S; 8.48 Shah Dhuni, Mandalia Raji, Chandaria S.

Tenth Tee AM 8.00 Dsouza D, Ogwayo B, Sachin S, I kobayashi; 8.08 Parekh K, Sarmath P, Chandarana A, I ikuta; 8.16 Savani D, Mann R, A Malde, Njau J; 8.24 Wroe M, Asaka M, Hindocha N, Malde S; 8.32 Kanja S, Njoroge B M, Nagda M, Babra V Mrs; 8.40 Hindocha N, Rajinder j(g), Dr M Kanjumba, Kibi M.

First Tee P M 12.08 Hirji K, Matharu R S, Choda K, Wanja K(g); 12.16 Gachagua F, Nikunj S, Aldasani I, Pratibha S; 12.24 Anil K S, Ashit S, Sarju Shah, Harania A; 12.32 Mohindra A, Rajiv S, Neil S, Raikundaria A; 12.40 Rajesh S, Lakhani H, Ravi S, Bhachu P; 12.48 Manish S(g), A Pandya, Kirit S, M Flint(g); 12.56 Mbuthia L, Anjly S, Wachira Z, Ann Marie; 1.04 Parit M, Sodha A, Ajay Shah, Pratik S; 1.12 Hitesh P, Waghela B V, Ashok D S, Sandesh S; 1.20 Ndichu J, M Kanani, Khimji Mohsin, Barwani M; 1.28 Raikundaria R, Brijal P, Pradip H S, Parmar J; 1.36 Mukesh S, Vimal S, Dhanani P, Pradip A S; 1.44 Raju P, S Raikundaria, Jay Dhanani, Dipak B; 1.52 Asaria M, Dodhia S, Varia J, Karia R.

Tenth Tee P M 12.16 Dhanjal M, Haq S, Ramesh W, Galib R; 12.24 Matharu K S, Kibuku N, Kamal S(swani), Mediratta M; 12.32 Jitu S, Thakrar B, Sanghani A, Anil Lalla; 12.40 Baiju S, Sushil S, Kiguru P, Varsha P(g); 12.48 Ritesh S, Jay S, Nishit S, Virdii H S; 12.56 Nagda Y K, Ghalay S S, Virdii D S, Kiran D S; 1.04 Nishwal S, Vinay S, Sanger A, Sheela S; 1.12 Nishith S, Haren Patel, Archana P, Rachna P; 1.20 Wachira A, Wairia S, Raval P, Mbuthia J; 1.28 Merali W, Navin S, Bhachu D S, Mayur S; 1.36 Sehmi K, Khimji M, Uday P, Haria M; 1.44 Savla N, Bhakai R, Nanji M, Assaria K(g).

Sunday First Tee A M 8.00 Mukesh S, Vimal S, Dhanani P, Pradip A S; 8.08 Deep S, Malde S, K Parekh, Samarth P; 8.16 Mann R, R Ikuta, I kobayashi, Rita S; 8.24 Manish S, I Kassam, Rakesh R, K Shamji; 8.32 Nishit S, Virdii D S, Nutan S, Salina S; 8.40 Kiran D S, Mayur S, Raval P, Bhachu D S; 8.48 Ndenderu J, Dodhia S, Anila Hindocha, Prof Nyokabi; 8.56 Kamal S, Sandesh S, Waghela B V, J Mbuthia; 9.04 Nishit S, Jay Shah, P Chandaria, R Samani; 9.12 Mbuthia L, Anjly S, Wachira Z, Ann Marie; 9.20 Parit M, Sodha A, Ajay Shah, Pratik S; 9.28 Nishith P, Hitesh P, Hemant P, Archana P; 9.36 Anil K S, Kiguru P, Rachna P, Pratibha S.

Tenth Tee AM 8.00 Dhanjal M, A Malde, Kibuku N, Ng’ang’a P; 8.08 Ghalay S S, Ndichu J, Mariko F, Njau J; 8.16 Matharu R S, Nikunj S, Saahil P, Wanza R; 8.24 Sehmi K, M Kanani, Sachin S, Sanger A; 8.32 Khimji M, Kamal L S, Sheela S, Kala S; 8.40 Jatin S, Dhanani J, Brijal P, Patel B V; 8.48 Mohindra A, Rajiv S, Neil S, Raikundalia A; 8.56 Bachu P, Matharu S, Ashok D S, Bharat P; 9.04 Savla R, Preet S, Preyesh S, Sanjay H(g); 9.12 Wairia S, Muraya C K, Sawan S, Bid Dipak; 9.20 Karanja D L, Matharu K S, Kanja S, Asaka M; 9.28 Sanghani A, Nitin S, Kirit S, Kamal S(swani ); 9.36 Rakesh R, Kangethe P, Akol J. maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher

Comments are closed.


 canada goose sale