SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, ARMCO TROPHY GOLF COMPETITION

COMPETITION: ARMCO TROPHY GOLF

DATE: Saturday 22, September, 2012

First Tee AM 8.00 Sahen S, Owino F, Nganga P, Gacheru S N; 8.08 Dhall S, D. Dsouza, Kamau J, Parekh K; 8.16 Syan S, Mulji N, Jandu A, Kiguru P; 8.24 Dev Savani, Mumira K , Saahil P, Harkhani A; 8.32 Mwaniki D, Dhanani M, Mann H S, Mondo N; 8.40 Desai dr A, V. Mohindra, Mediratta D, Ghai R; 8.48 Karen courtesy;

Tenth Tee AM 8.00 Kobayashi S, Ogwayo B, Malde A, Kibuku P;8.08 Samarth P, Shariff M, Malde S, Aashay C;8.16 Syan D, Ndenderu K , Aruna D S, Macharia K; 8.24 Wroe M, Dodhia K, Shokat Z, Kibuku N; 8.32 Khan K , Mandviwalla R(g), Khan I; 8.40 Gada D, Jitesh S, Kibi M, Wairia S; 8.48 Karen courtesy.

FIRST TEE PM 11.52 Galib Rahim, Kariuki M, Arora S; 12.00 Hirji K, Sawan S, Channa T S, Mbuthia J; 12.08 Ongubo J, Tejal s, Choda H, Nagda M; 12.16 M.  Mediratta, Channa Jas, Tanna K, Sarju S; 12.24 Kimotho R M, Sushil S, Tushar P, Ashok D S; 12.32 Ramesh S, S. Bipin, Vohora B(g) , Lalla A; 12.40 Savani V, Samani R, Nishit S, ANO; 12.48 Sanghani A, Pindolia H, Bhimjiani H, Anil S; 12.56 Kanani R, Raikundaria A, Savani G, Savani B; 1.04 Kamal S, Vimal S, Neil S, Mehta P; 1.12 Sehmi K, Ritesh K S, Rai K J, Merali W; 1.28 Ndirangu J, P. Kiguru, Vinay S, Pradip H S; 1.36 Sodha A, Sangrajka C, Mukesh S, Karia R; 1.44 Hitesh P, Bhachu D S, Nishith P, Raju P; 1.52 Preet  S, Bhatt  J V, Njeke J, Kiran G S; 2.00 Kanja S, Jackie P, Kanyugi P, Dhanani Jay.

TENTH Tee PM 11.52 Choda K, Raikundali S, Muranga D; 12.00 Chudasama H(g), Manvir B, Jasraj(g), Kamil(g); 12.08 Matharu R S, Mediratta K, Bimal S, Dhanjal M; 12.16 Mugunyu G M, Sokhi V(g), Gadhia B, Channa M; 12.24 Mwangi D, Nitin J S, Channa M S, Butt A; 12.32 Hirani P, Thakrar B, Soin R(g), Mangat R(g); 12.40 Navin S, Virdi D S, Waghela B V, Kiran D S; 12.48 S. Wangunyu, Ravi S, Chetan H, Mayur S; 12.56 Shah C P(g), Kanji B(g), Arjun P(g), Sokhi P(g); 1.04 Ghalay S S, Wachira A, Haria M, Sehmi H; 1.12 A S Chandarana, H Lakhani, Pakoo S, Jobanputra C; 1.20 Brij P, Ravi K, Nagda Y, Raval P; 1.28 Deepak P(g), Satish P(g), Patel R C(g), Patel B C; 1.36 S Sandesh, Chandaria P, Sujan S Samani R(g); 1.44 Shamik P, Nishwal S, Bid D, Savla R; 1.52 Aldasani I, Kangethe P, Bhakai R, Lakhani R; 2.00 Dodhia S, Pindo P(g), Chudasama J(g), Nirav P(g). nike air max femme pas cher nike air max femme pas cher

Comments are closed.


 canada goose sale