SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, C.S.R GOLF DAY

COMPETITION: C.S.R GOLF DAY

DATE: Saturday 15th, September 2012

First Tee am 8.00; Ogwayo B, Kanja S, Kamau J, Malde S, 8.08; Shariff M, K Dodhia, Popat N 8.16; Mwangi M, Niraj Mulji ,Kimani G, Shamji K 8.24; Sujan S, Arora S, Samarth P, Saahil P 8.32; Njoroge E, Mbugua Z, Mondo N, Macharia T. Tenth Tee  A.M 8.00 Kimemia M, Sawan S,Githenji J, Umesh S; 8.08 Orbit Chemicals X4; 8.16 Info clock x4, 8.24 EABL , Gada D, Sakhi S, Wroe M; 8.32 Sahen shah, Kimani B, Gadhia K, M Nagda.

First tee P M 11.44 Gikonyo F, Gikonyo J, ANO   ANO; 11.52 Deep S, Vikesh, S. Shamir; 12.00 Arvind P, Pindolia H, Bhimjiani P, Halai D; 12.08 Mwaura K, Kibuku P, Choda H, E Kimemia; 12.16 R Kanani , Ravi Kanani, A NO, ANO; 12.24 H S Grewal, Rai K J, Lakhani H, Rachna P; 12.32 Tanna K, Sarju S, Sushil S, Haria M; 12.40 Suleiman A, J Teja, Ravi R, Raikundalia A; 12.48 Mehta Parit, Arvo Ladha, T Sodi, H Sehmi; 12.56 Baiju S, Sodha A, Sailesh P, Mugo D; 01.04 Kamal S, P Sangrajka, Jay S, Vinay S; 01.12 Gakuo N, Ndungu S, Mwangi D, J Ongubo; 01.20 Hitesh P, Verjee N, Hirani P, Merali W; 01.28 Esmail J, Bhatt J V, Haki S, Savani G; 01.36 Arun S, Savla N, Milan S, H S Sokhi; 01.44 Freight Consultants; 01.52 Lakhani R, Nishith P, Guest, ANO; 02.00 Raycon P x 4.

Tenth Tee P M 11.44 Kengen X4; 11.52 Synresins ltd x4; 12.00 Tononoka Steel x 4; 12.08 M N Njoroge x4; 12.16 Jandu H, Bhasker P, M Amin, V Tank; 12.24 J M Ndenderu, Karanja D L, Muraya C K, Wairia S; 12.32 A Parmar, K Parmar, Raju P, Sahi R; 12.40 Ritesh K S, Y K Nagda, Jitesh S, Rushabh S; 12.48 Kanyugi P, G M Njiri, ANO, ANO; 12.56 Waghela B V, Karia R, Chandarana A, Lalla Anil; 01.04 Ravi S, Vinay S, Bhakai R, Ashit S; 01.12 Njoroge B M, Nganga G G, Njeke J, Waweru P; 01.20 Thakrar B, Dave V N, Mukuria D, Nyuguto G; 01.28 Mayur S, Navin  S, Bhachu D S, Mukesh S; 01.36 P Dhanani, Pradip A S, Vimal S, P Raval; 01.44 P Kaguamba, K K Kariuki(g), Dr Wambugu(g), John Muiruri(g); 01.52 Holman Brothers x 4; 02.00 A Kariuki x4. huarache noir huarache noir

Comments are closed.


 canada goose sale