SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, PRINT FAST GOLF DAY

COMPETITION: PRINT FAST GOLF DAY

DATE: Saturday 8th September, 2012

First Tee A M 8.00 Malde A, Njau J, Parekh K, Wroe M; 8.08 Kobayashi S, Savani D, Kariuki M, Syan D; 8.16 Dhanani M, Syan K S, Sira K, Sakhi S; 8.24 Nitin A S, Dodhia K, Minoru I, Abbas I; 8.32 Kibi M, Sayyam S, Ndenderu J, Henna S; 8.40 Gada D, Arnav H, Rushabh S, Anil K S; 8.48 Nagda M, Khimji M, Githenji J.

Tenth Tee A M 8.00 Sharif M, Owino F, Malde S, Kangethe P; 8.08 Mann R, Dhruvit S, Parth S, Ndungu S; 8.16 Sawan S, Jaini S, Sahen S, Sarmath P; 8.24 Kimani B, Ashok A S, Mulji N, Aruna D S; 8.32 Kibi P, Gadhia K, Hemi S, Jitesh S; 8.40 Kanja S, Ashay C, Ngige P.

FIRST TEE PM 11.44 Savla N, Preet S, Teja J(g), Haria R; 11.52 Muranga D, Sajan S, Hirji K, Kimemia E; 12.00 Ajay S, Savani V, Yogesh P, Chandaria P; 12.08 Hindocha C, Pankaj P, Mondo N, Channa J S; 12.16 Kibuku P, Matharu R S, Sarju S, Lalla A; 12.24 Ritesh  K S, Ghalay S S, Tanna K, Nitin J S; 12.32 Thethy J(g), Bratul S(g), Modi A(g), Sodi A(g); 12.40 Ongubo J, Sanghani A, Haria M, Sushil S; 12.48 Njoroge B M, Parmar K, Raval P, Pradip A S; 12.56 Deep S, Jitu S, Sandesh S, Wachira Z; 01.04 Hitesh P, Vimal S, Tushar P, Rachna P; 1.12 Ashok D S, Bhayani D, Aldasani I, Desouza I; 1.20 Jay S, Ndirangu J, Sodi T(g), Harania A; 1.28 Rashmi P, Desouza J, Dinesh P, Ramesh S; 1.36 Lakhani Bhupesh, Parmar J, Gachagua F, Raj Kanani; 1.44 Mahindra A(g), Neil S, Rai A, Rajiv S; 1.52 Dhanani J, Moledina K, Asaria M, Tejal S; 2.00 S D Shah, Thethy P(g), Thethy D(g ), Honey Choda; 2.08 Arjon P, Vikesh S(g), Dodhia S, Brig P(g).

TENTH TEE P M 11.44 Savla R, Arvind P, Sira R, Rajesh S; 11.52 Mugunyu G M, Rai k J, Dhanjal M, Modi D(g); 12.00 Saahil P, Matharu S, Chawla V, Channa T S; 12.08 Haren P, Kibuku N, Bhachu P, Shivani  C; 12.16 Martin (g), Nagda Y K, Matharu K S, Bhatt S; 12.24 Virdii D S, Kiran D S, Wachira A, Sehmi H; 12.32 Sachdeva A, Parmar A, Thakrar R, Mugo D; 12.40 Mehta P, Brij P, Ravi P, Ladha A; 12.48 Neel J S, Thakrar B, Shamil P, Sehmi K; 12.56 Ramesh C P(g), Shah C D (g), Samani R(g), Karia R; 01.04 Dhanani P, Kanyugi P, Acharya Dr S, Grewal H S; 1.12 Mayur S, Njeke J, Mukesh S, Bhachu D S; 1.20 Vinay S, Ashit S, Bhakai R, Ravi S; 1.28 Sodha A, Waghela B V, Baiju S, Sangrajka C(g); 1.36 Lakhani R, Ravi K, Shamik P, Bid H; 1.44 Kiran G S, Pradip H S, Bhakoo K, Raju P; 1.52 Merali S, Raval R, Mukherjee C, Staussi G(g); 2.00 Sachin Patel, Henry Lee, P K Shah, Patel M; 2.08 Pandit K, M S Channa, Jobanputra C, Suleiman A. golden goose pas cher golden goose pas cher

Comments are closed.


 canada goose sale