SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, NIC GOLF DAY

COMPETITION: NIC GOLF DAY

DATE: Saturday August 25, 2012

First Tee A.M 8.10 F Kibuna (g), P N Karin’gu(g), K Njenga(g), H E Mwangi (g); 8.18 Sawan S, Owino F, Hawkings S, Rushab S; 8.26 Mumira E K, Mann R, M Shariff , Kangethe P; 8.34 Mediratta D, Mohindra V, Khan K , Jaini S; 8.42 Parekh K, Muraya C K, Arora S, I Jaffer; 8.50 Madvi S, Gadhia K, Ng’ang’a P, Salina S; 8.58 C Waiganjo(g), N Kaberere(g), G Ngaruiya (g), A Kinyanjui (g); 9.06 W Murdock(g), Ashok S, Sunil M, Kanja S; 9.14 J Waruhiu (g, E Kimemia (g), C Nduati (g), T Kinandu(g);

Tenth Tee A.M; 8.10 A Kiragu(g), M Muhoro(g), J Kinyogo (g), R S Soin(g); 8.18 Kobayashi S, Patel Rachna, Ndenderu K, Dhruvit S; 8.26 Ndenderu J , Ogwayo B, Wroe M , Njau J; 8.34 Khimji M, Nagda M , Kibi M, Sayyam S; 8.42 Chandaria S, Shivam S , Dodhia K, Choi Yoon; 8.50 Muhoro M(g), Kiragu A(g), Gicho H(g), Kuria G(g); 8.58 Gitobu M(g), Kinuthia C(g), Karanu M(g) , G Kuria (g); 9.06 J Kibe (g), K  Githae(g), C Muchiru(g), Ng’ang’a F(g);

First Tee P.M; 11.52 K K Mwangi(g), C Kigwe(g), T Muhinga(g), S Mwangi(g); 12.00 Patel Dr S R, Mwangi F , Savla R, Shah Nikunj; 12.08 Dhanjal M, Kimemia M, Gacheru S, Kibuku N; 12.16 Gopal S, Wachira A, Harkhani A, Pankaj P; 12.24 Nitin J S , Tejal S , Rajiv S, Saahil P; 12.32 Karano M(g), Kebaara M(g), Osoro T(g), Onyango S(g); 12.40 F G Kariuki(g), L kimathi(g), N Mungai(g), D Kiambi(g);12.48 Vinay Shah, Nishwal S, Virdii D S, Nagda Y K; 12.56 Archana P, Sushil S, D’Souza D, Rajesh S; 1.04 Sachdeva A, Deep S, Lakhani H, Sachin P; 1.12 Ndirangu J , Savani P, K D Shah, Wachira Z; 1.20 Hitesh P, Mukesh, Bharat Patel, Ashok D S; 1.28 Mugo D, Njeke J, Pradip A S, Dhanani P; 1.36 Mayur S, Waghela B, Verjee N, Raju P; 1.44 Bharat K S, Hirani P, Dinesh D P, Kanyugi P; 1.52 Kirit  R P, Shakir M, Kanani M, H K Shah; 2.00 Dhanani J, Kiran G S, R B Shah, Gachagua F;

Tenth Tee P.M; 12.00 Sajan S, Arvind P, Muranga D, V N Dave; 12.08 J Ngugi(g), J Ndiho(g), K Ndiho(g), M Kinuthia(g)12.16 Kariuki M, Mondo N, Bimal S, Preet S; 12.24 Hindocha C, Lakhani Y, Ajay S, Sangrajka P; 12.32 E Nyaga (g), N Bwire(g), I Gichia(g), J Ngetich (g); 12.40 Kibuku P, Vikesh S, Jitu S, Sarju S; 12.48 Parmar  A , Thakrar B, Parmar K, Thakrar R; 12.56 Tanna K, Nishith P, Ravi S, Esmail J; 1.04 Aldasani I, Neel J S, Njoroge B M, Prashant R; 1.12 Ndungu S, Ghalay S S , Mukesh S, Samarth P; 1.20 Bhakai R, Tushar P, Wangunyu S, Savani V; 1.28 Haria M, Mukuria O, Acharya Dr S, Ogumbo J; 1.36 S Walji(g), J Jaffer, A Nasser, H  Hasanali; 1.44 Ravi P, Brij P, Ladha A Mehta P; 1.52 Navin S, R M Patel, Sehmi H; 2.00 Tejesh S, Shamik P, P K Shah, M Khimji. nike huarache homme pas cher nike huarache homme pas cher

Comments are closed.


 canada goose sale