SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, MISITU GOLF CHALLENGE

COMPETITION: Misitu Golf Challenge

DATE: Saturday, August 18, 2012

Sponsored by: Kenya Forest Service

First Tee A M 8.30Kobayashi S, Dhruvit S, Malde A, Shamji M; 8.38 Dsouza D, Syan K S, Saahil P, Syan S; 8.46 Sakhi S, Anil K S, Parth S, De’souza J; 8.54 Ndenderu K, Nagda M, Parekh K, Amit S; 9.02 Jobanputra J, Mohindra V, Ghai R, Rushabh S; 9.10 Popat Q, Shivam S, Njau J, Ndenderu J; 9.18.

Tenth Tee A M 8.30 Hawkings  S, Mulji N, Jobanputra A, Gadhia K; 8.38 Sahen S , Ogwayo B , Ndungu S, de’souza I; 8.46 Mumira K, Syan Dev , Mediratta D, Savani D; 8.54 Kanja S, Ng’ang’a P , Harkhani A, Dhanani M; 9.02 Owino O(g), Kimani C, Kangethe, P Kibi M; 9.10 Aruna D S , Choi Y,  Kibi P, Bhavni S; 9.18 Kariuki M(g), Sophie N(g), R Koigi(g), ANO.

First Tee P M 12.00 KFS X 4; 12.08 Muranga D, Nitin A S, Galib R, Patel Dr S R; 12.16 Mbuthia E, Kibuku N, Matharu R S, Sajan S; 12.24 Mbugua D K(g), J Muratha(g), Muraguri J(g), Kihanya S(g); 12.32 Mediratta R, Kariuki M, Atul S, Mugunyu G M; 12.40 Matharu S, Shah P C, Channa M S, Sanghani A; 12.48 A Wachira, Kimemia E, Sarju S, Ritesh K; 12.56 Ongubo J, Raju P, Wairia S, Njeke J; 1.04 Njoroge B M, Mukesh S, Raval P, Raikundalia S; 1.12 Sehmi H, Savani P, Nishwal  S, Tushar P; 1.20 Hitesh P, Kamal S, Bharat P, Ashok D S; 1.28 Chotai S, Aldasani I , Channa T S, Rajesh S; 1.36 Navin S, Raniga R, Bid D, Lalla A; 1.44 Brij P, Bhatt S, Bharat K S, Rai K J; 1.52 Tejesh S, Ladha A, Kiran G S, Sehmi K.

Tenth Tee PM 12.08 Mbuthia J, Dhanjal M, Halai D, Chandarana A; 12.16 A S Arvind, Ndichu J, Mondo N, Mediratta K; 12.24 Ruenji G(g), Nduati J (g), J Wachira (g), Kariuki J M(g); 12.32 Nikunj S, Bimal S, Channa H S, C Hindocha; 12.40 Kibuna O F(g), Thuiga E M(g), Muiruri P M(g); 12.48 Wangunyu S, Sushil S, Nagda Y K, Mugo D;12.56 Mehta P, Jay S, Suleiman A, Neil S; 1.04 Kanyugi P, Pradip A S, Mukuria O, Lakhani H; 1.12 Mayur S, Savani B, Sachdeva A, D S Virdii; 1.20 Sahni T, Dhanani P, Pankaj P, Merali W;1.28 Mann H S, Jitu S, Bid H, Varia J; 1.36 Shah P K, Kirit R P, Bhatt S, Haria M; 1.44 Shamik P, Dhanani J, Ravi P, Mulji M. maillot football maillot football

Comments are closed.


 canada goose sale