SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, FRIENDS OF CAPTAIN GOLF DAY

COMPETITION: Friends of Captain Golf Day

DATE: 23RD JUNE 2012

First tee A M 8.30 Sunny S, Dhruvit S, Dsouza D,Mumira K; 8.38 Sanjay A, Njau J, Shariff M, Ndenderu K; 8.46 Choi Y, Saahil P, Aruna S, Hasham K; 8.54 Salina S, Samarth P, Malde S, Owino F. Tenth Tee A M 8.30 Kobayashi S, Wroe M, P. Kangethe, Dev S; 8.38 Jitesh S, Gadhia K, Shah Sachin, Hindocha A; 8.46 Kanja S, Rai S, Sehmi H, Hasham A. First Tee Pm12.08 Arvind P, Tariq B, Thakrar B, Dharna R;12.16 Gachagua F, Pindolia H , Raikundalia N, Savla N; 12.24 Shah Nitin J, Muranga David, Shah P C, Shah Vinay;12.32 Lalla Anil, Kibuku Peter, Shah Bipin, Sehmi Kamal;12.40 Wachira A, Virdii D S, Shah Navin , Patel Uday; 12.48 Ghalay S, Waweru peter , Njoroge B M, Verjee N;12.56 Patel Bachu, Shah Ramesh, Shah Ashit, ANO; 01.04 Waghela B V, Mayur S, Raval P, Sandesh S; 01.12 Kamal S, Rajesh S, Mehta P , Rajiv S; 1.20 Vinay S, Hitesh P, Nishith P, Merali W; 01.28 Savani B, Savani P, Chandarana A, Tanna K; 01.36 Lakhani R, Matharu K S, Merali J, Dinesh P.

Tenth Tee PM 12.08 Raikundalia S , Butt A, H Choda, Rahim G; 12.16 Varia Jay, Bhimjiani P, Kariuki M, Dhanjal M; 12.24 Njeke James, Matharu R S, Kinuthia J, Shah Preet; 12.32 Chandaria P, Jay S, Karia R, Dodha S; 12.40 Nishit R S, Samani R(g), Karia S(g), Sajan S; 12.48 Hindocha C, Savani G, Mann H S , Kanani M; 12.56 Bhatt S, Anjly S, Sodha A , Vimal S; 01.04 Gakuo J, Mugo D, Dharna Y, Wachira Z; 01.12 Neil S, Mohindra A(g), Raikundalia A, Popat Aly; 1.20 Deep S, Nicky P,  Kanani R, Sodi A(g); 01.28 Khimji M, Shah Mukesh, Savla Rishi, Grewal H S; 01.36 Chawla Vicky,  Suleiman A, Mukherjee C, Sachin P.

  air max 90 air max 90

Comments are closed.


 canada goose sale