SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, HOME BUILDERS GOLF DAY

COMPETITION: Home Builders Golf Day

DATE: Saturday May 5, 2012

First Tee A M 8.00 Kariuki M, Kiguru P, A Hassam, Shamji K; 8.08 D’Souza D, Shariff M, Mann R; 8.16 Dodhia Sagar , Parekh K, Shah Druvit, Sahen; 8.24 Karanja D L, Ndenderu JM, Wairia Steve, Mondo N; 8.32 Mumira E K, Ndenderu K, Ogwayo B, Kanja S; 8.40Desai Dr, Mediratta D, Ghai R, Mohindra V.

Tenth Tee A M 8.00 Sodha A, P Ng’ang’a, Francis O , Mwangi D; 8.08 Kimemia M , Ndungu Sammy, J Njau, Kangethe  P; 8.16 Sachin S, Saahil P, Sarmath P, Brij P; 8.24 Chandarana A, Chandarana Ak, Hindocha Arnav, Hindocha C; 8. 32 Jeong J S, Jang G J, Shin J S, Lee J S;8.40 Malde A, Malde Sanja, Jandu A S.

First Tee P M 12.00 Patel Arvind, Dhanjal M, Dharna Y, Dharna R;12.08 Hirji K, Galib Rahim , Visram A, Sorahia S(G); 12.16 Wachira A, Gacheru S N, Mwaniki D, Wangunyu S;12.24 Shah Manish,Thakrar B, Kassam I, Sanghani A; 12.32 Mehta Parit, Shah Neil, Kanani Raj, Raikundalia A; 12.40 Savani B, Lakhani H, Bhimjiani P, Pindolia H;12.48 Shah Ashit, Shah Savan, Bhakai R, Shah Vinay; 12.56 Parmar A, Haq S, Nishith P, Haren P;1.04Chawla V, Ladha A, Muna P (G), Popat N;1.12 Ndirangu J, Nitin J Shah, Nishwal S, Sehmi H; 1.20 Captain *4; 1.28 Shah Mayur, Bhachu D S, Raval P, Savla N;1.36Bhayani D, Vimal S, Mukesh S, Shokat Z;1.44 Dhanani P, Shah P A, Ongubo J, Mbuthia J; 1.52 Patel Kirit, Patel Dinesh, Patel Kirit, Ano;2.00Rajan P, Bharat , Mayur, Hiran.

Tenth Tee PM 12.00 Channa J S;Channa Jas, Choda K, Bhamrah J S; 12.08 Popat M,Jobanputra C, Lakhani B, ANO;12.16 Ghallay S S, Choda H, Syan S, Sehmi H S;12.24 Sokhi B(G), Mangat R(G), Soin R(G), Sokhi H(G);12.32 Shah Sushil, Shah Sarju, Channa M S, Haria M;12.40 Marwa H(G), Marwa S(G), Pasani K(G), Pirbhai K(G);12.48 Deep S, Shamir P, Vikesh S, Neel S J;12.56 Nagda Y K, Shah R K, Tushar P, Bimal S;1.04 Jitu S, Suleiman A, Staussi G(G), Shah K D;1.12 Shah A D, Verjee N, Sandesh S, Waghela B V,1.20Sodhi T(G),Bhamra R(G), Dhall K(G), Rajani U(G);1.28 Virdii D S, Channa T S, Bhachu G, Sachdeva A;1.36 Alibhai F(G), Matharu A(G), Alibhai (G), Sokhi P (G); 1.44 Anjly S, Mbuthia E, Wachira Z, ANO;1.52 Nishit S, Jatin S, Samir, Pisu  Shah;2.00 Sawan S, Haria M, Channa M S, Rajput K. air max 90 air max 90

Comments are closed.


 canada goose sale