SIGONA GOLF CLUB WEEKEND DRAW, CROWN TEFLON REVOLUTION GOLF DAY

COMPETITION: Crown Teflon Revolution Golf Day

DATE: Saturday March 24, 2012

First Tee A M

7.52 Shariff M , Ogwayo B, Njau J, Bhavni S; 8.00 Patel Jac, Wroe M, Salina S, Mulji N; 8.08 D Wambugu(g), Wambugu M (g), Nanette Van R(g),Sagoo(g);8.16 Davindra B(g), Thairu G (g), Pius Busera(g), Eric Mujera(g); 8.24 Yogesh P, Chandaria P , Karia R, jay S; 8.32 Raniga R , Gadhia K , Maukonen J, Archana P; 8.40 B Mutakha (g), J Waindi (g), E Makori (g), T Kwalanda (g); 8.48 Njeke J, Ndenderu K, Choi Y , Henna S; 8.56 Dave Shand(g), Chris Taylor(g), Hurst P (g), Phil Lee(g); 9.04 Kariuki M, Kinuthia J, Patel H M, Malde s;9.12 Savla N, Waghela B V, Tushar P, Syan S; 9.20 S Dhanani(g), Mondo N, Ndenderu J, Jitesh S.

Tenth Tee

7.52 Samji M, Mavani A, Kangethe P, Kobayashi S; 8.00 R V Hoek(g), P William(g), B Visser(g), H Stenear(g); 8.08 Mburu A(g), Wakaba G(g), Nyaga D(g), Karienye M(g); 8.16 Lakhani B (g), Lakhani R (g), Karim A (g), P Amrish(g); 8.24 Siyani S(g), Siyani D(g), Pindolia K(g), Jai P(g); 8.32 P Saahil, Maukonen T, S Hemmi, ANO; 8.40 Japheth K(g), Nicholus Ngigi(g), B Murdock(g), I Murdock(g); 8.48 Kanjumba M, Kanja S, Mugunyu K, ANO; 8.56 Shekar(g), Bipin(g), Patel C(g), Manian(g); 9.04 N V Hoek(g), E Fred(g), A Mumbi(g), Mungai M(g); 9.12 Malde R, Mann R , Syan D, Chandaria S.

First Tee P. M. 11.52 Dhanjal M, Channa Jasw, Choda K, Mbuthia j; 12.00 Njehia C K(g), A Ngunu(g), Chege E N(g), Njuguna S K(g); 12.08 Mwaniki D, Patel S R , Hirji K , Wachira Z; 12.16 Nikunj S, Nitin J S, Pindolia H, Butt A; 12.24 Lalla A, Mugunyu G M, Choda H, Mwaura G; 12.32 Chandarana As , Matharu R S, Bank M, Mediratta Kush; 12.40 Sachdeva A, Tanna K, Aldasani I, P Bachu;12.48 Sehmi K, Kanani M , P Shirish, Anjly S; 12.56 Sandesh S, Ashit S, Shah A D , Kimotho R; 1.04 Deep S, Kaguamba P, Njoroge M N , Chandarana Anand; 1.12 Mugo D, Kamal S, Mehta P, Neil S; 1.20 Hirani A (g), Sanjay R (g), Mutai D (g), R Rakesh; 1.28 Mayur S, Sodha A, Shah P A, Virdii D S; 1.36 Hitesh P, Dhanani P, Vimal S, Shah Mukesh; 1.44 Raval P, Bhachu D S, Shah K G, Merali M R; 1.52 Gailey S(g), Ghalay S S, Bhachu M(g), Roopra R(g); 2.00 Shroff A, Shah P H, Patel S V, Shokat Z.

Tent tee PM. 12.00 Savani G, Patel Arvind, Hindocha A, Sira Rl; 12.08 Shah Manish, Kassam I, Shah Ajay , Muranga D; 12.16 Parmar Atul, Bamrah J S, Haria M, Shah P C; 12.24 Ongubo J, Kanyugi P, Mann H S, Hindocha C; 12.32 Wachira A, Shah Navin, Shah Ravi, Esmail J; 12.40 Savani B, Njoroge B M, Khimji Mohsin, Haq S; 12.48 Grewal H S, Bhayani D, Nagda Y K , Warui P; 12.56 J Bhatt, Bhakai R, Kibuku N, Merali S; 1.04 Mediratta M, Ndichu J, Nanji I , Shah R K; 1.12 Shah K R, Uday P, Vinay S, Maysam K; 1.20 Waweru P , Kiguru P, Ng’ang’a G G, Mukuria D; 1.28 Rajesh L, Shah Rajesh, Assaria M, Dinesh P; 1.36 Gorasia M(g), Vinashri Vasani(g), Marti T (g), Edward M (g); 1.44 Savania P, John Hadley(g), Jan Mohammed(g), Farrel S (g); 1.52 Kanwal S (g), S Babra(g), V Babra(g), S Desouza(g); 2.00 Shamick P, Kirit P, Dhanani J, Macharia T. michael kors tasche jet set michael kors tasche jet set

Comments are closed.


 canada goose sale