VET LAB GOLF CLUB WEEKEND DRAW, JANUARY MUG GOLF EVENT

COMPETITION: JANUARY MUG

SPONSORED BY: CAPTAIN’S KITTY

DATE: 28TH January, 2012

AM 7:30 Harshil Shah; Jiten Patel; M. Muura; M. Azad; 7:38 Y. Saito; Y. Asami; K. Oba; K. Raikundalia; 7:46 E. M. Thuiya; M. Oyugi; J. Otieno; A. Mohammed; 7:54 B. Ogonji; E. Ogonji; A. Unia; A.n.o; 8:02 M. C. Yator; N. Kibuka; M. N. Kanyi; M. Mwaura; 8:10 D. Kamau (snr); R. K. Ngethe; S. N. Mugwe; A.n.o; 8:18 Paresh Shah; Birju Shah; Chirag Shah; A.n.o; 8:26 E. Mogoa; Ole Mbatia; K. H. Magnussen; A.n.o; 8:34 A.n.o by 4;

PM 11:22 A.n.o by 4; 11:30 B. K. Mbaya; K. Nkomani; G. M. Warui; D. Schneider; 11:38 A.n.o by 4; 11:46 A.n.o by 4; 11:56 A.n.o by 4; 12:02 A.n.o by 4; 12:10 A.n.o by 4; 12:18 A.n.o by 4; 12:26 A.n.o by 4; 12:34 C. Itangata; K. Pindoria; N. Ndiritu; M. G. Njoroge; 12:42 A.n.o by 4; 12:50 A.n.o by 4; 12:58 A.n.o by 4; 1:06 A.n.o by 4; 1:14 A.n.o by 4; 1:22 A.n.o by 4; 1:30 A.n.o by 4; 1:38 M. S. Riyat; P. Mandaliya; V. Varsani; A.n.o;

Post Entries are canada goose sale canada goose sale

Comments are closed.


 canada goose sale